Clyde's Website

Shaffer Linear Processor GameTank GameTank Emulator

Recent updates:

Sun Jul 7 01:19:42 2024 -0400

update tetris.gtr

Mon Jun 17 13:12:01 2024 -0400

fix a bug in world2

Mon Jun 17 12:02:52 2024 -0400

fix door bug

Sun Jun 16 19:02:44 2024 -0400

fix demo rom

Fri Mar 29 21:50:23 2024 -0400

experimental jump ability